ငိုၼ်းတိုၼ်းပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2018

Posted on: October 24, 2017

ၶၢဝ်ႇလီပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း မေႃး 4 လႄႈ ပေႃးဝေႃးသျေႃး ပီ 1 လႄႈ
ႁဝ်းၶႃႈပိုတ်ႇႁပ်ႉတႃႇတႅမ်ႈဝႂ်တၢင်ႇယွၼ်းငိုၼ်းတိုၼ်းပုၼ်ႈတႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2018

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တေတၢင်ႇယွၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ
– ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း
– တေသိုပ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉမေႃး 4 ႁူင်းႁဵၼ်း ၼဝမိၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းသၼ်ၵမ်းၽႅင်း ႁူင်းႁဵၼ်း မႄႈလိမ်းဝိတ်ႉထယႃးၶူမ်း လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉထၼူဝ်း
– တေသိုပ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ပေႃးဝေႃးသျေႃးပီ 1 တီႈဝိတ်ႉထယႃးလႆး ဢႃးသျီးဝ ၵဵင်းမႆႇ လႄႈ ဝိတ်ႉထယႃးလႆး ထဵၵ်ႉၼိၵ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ
ဝႂ်တၢင်ႇယွၼ်းတေပိုတ်ႇတေႃႇထိုင် 31 လိူၼ် 12 ပီ 2017

ဢဝ်တီႈၵၼႆႈ

Leave a Reply

Shan Youth Power